Tạm ứng Nhân viên

Tạm ứng Nhân viên

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

228,99 228,99
v 17.0 4
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_hr_employee_advance
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/intro/employee-advance
Đọc mô tả cho v 16.0 v 10.0 v 14.0 v 15.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail) Employees (hr)
Bao gồm Các phụ thuộc Phê duyệt Mô-đun Cơ Sở Kế toán Viindoo Ứng dụng HR Cơ sở Kế toán Nhân sự