Đề nghị Sửa chữa từ Yêu cầu Bảo hành

Đề nghị Sửa chữa từ Yêu cầu Bảo hành

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

140,79 140,79
v 15.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_repair_request_from_warranty
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/to_repair_request_from_warranty
Đọc mô tả cho v 12.0 v 11.0 v 13.0 v 14.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Invoicing (account) Inventory (stock) Sales (sale_management) Repairs (repair)
Bao gồm Các phụ thuộc Bảo hành Thông tin đối tác cho từng Số Lô / Serial Quyền Sửa Chữa Mốc Sản Phẩm Báo Cáo Sửa Chữa