Thông tin đối tác trên đơn sửa chữa

Thông tin đối tác trên đơn sửa chữa

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

31,06 31,06
v 13.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_repair_partner_info_from_lot
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 12.0
Yêu cầu các App Inventory (stock) Invoicing (account) Repairs (repair) Discuss (mail) Sales (sale_management)
Bao gồm Các phụ thuộc Thông tin đối tác cho từng Số Lô / Serial