Mở rộng Ứng dụng Nhân sự

Mở rộng Ứng dụng Nhân sự

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

98,68 98,68
v 12.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_hr_advanced
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0
Yêu cầu các App Leaves (hr_holidays) Employees (hr) Discuss (mail) Calendar (calendar) Recruitment (hr_recruitment)
Bao gồm Các phụ thuộc Nút hành động trên hợp đồng lao động Nhân sự cấp dưới
Các mở rộng Đăng ký đóng góp từ lương Tích hợp Bảng lương với Kế toán Bảng lương Việt Nam