423,49 423,49
v 10.0 0
Demo
Tên kỹ thuật quality_mrp
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 15.0 v 16.0 v 14.0
Yêu cầu các App Manufacturing (mrp) Purchase Management (purchase) Inventory Management (stock) Invoicing (account) Discuss (mail) Sales (sale)
Bao gồm Các phụ thuộc Quality Control Mrp Workorder