Thiết lập sơ đồ tổ chức: Phòng ban, chức vụ, quản lý | 14.0

Video này sẽ hướng dẫn cách thiết lập sơ đồ tổ chức trong Phần mềm Quản lý Nhân viên Viindoo. Tính năng này cho phép:
- Quản lý sơ đồ, cơ cấu tổ chức theo cấu trúc hình cây.
- Thiết lập thông tin phòng ban, chức vụ.

Tính năng bình luận không được bật trong khóa học này.

Tài nguyên bổ sung
Tham gia khóa học này để truy cập tài nguyên