Trợ giúp

0

Phần mềm của Viindoo có thể lập được bảng đề nghị thanh toán hay không?

Ảnh đại diện
Hoài Nguyễn

Ngoài bảng tổng hợp toàn bộ các đề nghị tạm ứng của nhân viên, phần mềm của Viindoo có thể lập được toàn bộ bảng đề nghị thanh toán theo từng tháng hay không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào Hoài Nguyễn,

Với yêu cầu của bạn, trên phần mềm Quản lý tạm ứng Viidoo, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

- Truy cập Tạm ứng nhân viên >> Đề nghị/Khai báo >> Đã phê duyệt để lọc ra những tạm ứng đã được quản lý phê duyệt:

bảng đề nghị thanh toán

- Sử dụng bộ lọc theo để lọc ra những tạm ứng có Tình trạng Thanh toán không phải là Đã thanh toán, đồng thời nhóm theo tháng để tìm ra những đề nghị thanh toán tạm ứng theo từng tháng:


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.