Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán? 11 ví dụ

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán? Có nhiều tài khoản không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán nhưng ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của công ty. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về 11 loại tài khoản không được hạch toán trên bảng cân đối kế toán vớiViindoo Phần mềm kế toán.

Tài khoản cổ tức

Tài khoản cổ tức là tài khoản tạm thời được sử dụng để ghi lại việc trả cổ tức cho các cổ đông của công ty. Mặc dù cổ tức thường được thể hiện trên báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, nhưng chúng không được đưa vào bảng cân đối kế toán vì chúng không được coi là tài sản, nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu. Thay vào đó, chúng là sự phân phối thu nhập cho các cổ đông và không ảnh hưởng đến tình hình tài chính hoặc hiệu quả hoạt động của công ty.

Tài sản và nợ bảng cân đối kế toán

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán ? Đây là những tài sản và nợ phải trả không được ghi trên bảng cân đối kế toán, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. Ví dụ về các khoản mục ngoại bảng cân đối kế toán bao gồm cho thuê hoạt động, liên doanh và nợ tiềm ẩn.

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán - Tài sản và nợ phải trả ngoại bảng cân đối kế toán

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán? - Tài sản và nợ bảng cân đối kế toán

Chi phí nghiên cứu và phát triển

Chi phí nghiên cứu và phát triển thường được tính vào chi phí phát sinh và không xuất hiện như một tài sản riêng biệt trên bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, những chi phí này có thể được vốn hóa trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi chúng liên quan đến việc phát triển một sản phẩm hoặc quy trình mới, trong trường hợp đó, chúng sẽ được ghi nhận là tài sản vô hình trên bảng cân đối kế toán.

Lợi thế thương mại - câu trả lời cho câu hỏi “Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán?”

Lợi thế thương mại là một tài sản vô hình thể hiện phần chênh lệch giữa giá mua so với giá trị hợp lý của tài sản thuần có được trong một vụ hợp nhất kinh doanh. Mặc dù lợi thế thương mại ban đầu được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán, nhưng sau đó nó được kiểm tra khả năng suy giảm giá trị và có thể được ghi giảm, dẫn đến việc giảm giá trị của tài sản không được phản ánh trên bảng cân đối kế toán.

Khấu hao và chi phí khấu hao

Khấu hao và khấu hao là chi phí phản ánh sự suy giảm giá trị của tài sản hữu hình và vô hình theo thời gian. Mặc dù giá trị của những tài sản này được ghi nhận ban đầu trên bảng cân đối kế toán, nhưng khấu hao lũy kế hoặc khấu hao dần không được ghi nhận như một tài sản riêng biệt trên bảng cân đối kế toán. Thay vào đó, nó được báo cáo trên báo cáo thu nhập như một khoản chi phí.

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán - Chi phí khấu hao

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán? - Khấu hao và chi phí khấu hao

Đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu

Đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu là khoản đầu tư mà nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư nhưng không có quyền kiểm soát. Trong khi khoản đầu tư ban đầu được ghi trên bảng cân đối kế toán, những thay đổi tiếp theo về giá trị của khoản đầu tư được ghi trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và không được phản ánh trên bảng cân đối kế toán.

tài sản tiềm tàng

Tài sản tiềm tàng là tài sản có thể thành hiện thực hoặc không thành hiện thực, tùy thuộc vào khả năng xảy ra hay không xảy ra của một sự kiện trong tương lai. Đây là một trong những câu trả lời cho câu hỏi “ Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán ?” Những tài sản này không được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán vì chúng chưa chắc chắn.

Chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động là những chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh thông thường, chẳng hạn như tiền lương, tiền thuê nhà và các tiện ích. Những chi phí này được phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhưng không được ghi nhận là tài sản hoặc nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán.

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán - Chi phí hoạt động

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán? - Chi phí hoạt động

Chi phí trả trước

Chi phí trả trước là những khoản chi phí đã được ứng trước nhưng chưa phát sinh. Mặc dù khoản thanh toán ban đầu được ghi trên bảng cân đối kế toán như một tài sản, nhưng chi phí không được ghi lại cho đến khi nó thực sự phát sinh và được phản ánh trên báo cáo thu nhập.

Lợi nhuận chưa thu được

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán ? Doanh thu chưa thực hiện là doanh thu đã nhận trước nhưng chưa thực hiện được. Mặc dù khoản tiền mặt ban đầu được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán như một khoản nợ phải trả, nhưng doanh thu không được ghi nhận cho đến khi nó kiếm được và được phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Lãi hoặc lỗ khi bán tài sản

Khi một công ty bán một tài sản, chẳng hạn như thiết bị hoặc tài sản, bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào khi bán thường được ghi lại trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Khoản lãi hoặc lỗ không được đưa vào bảng cân đối kế toán vì nó không đại diện cho giao dịch tài sản, nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu. Thay vào đó, nó là kết quả của một giao dịch cụ thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

SẴN SÀNG TẢI ỨNG DỤNG VINDOO KẾ TOÁN MIỄN PHÍ CHƯA?

Một ứng dụng cho mọi nhu cầu. Người dùng không giới hạn. Miễn phí mãi mãi. Có thể mở rộng với sự phát triển kinh doanh.

ĐĂNG KÝ NGAY - Hoàn toàn miễn phí!  hoặc  Liên hệ với chúng tôi


Tóm lại, việc hiểu tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán là rất quan trọng để có được cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty. Mặc dù bảng cân đối kế toán cung cấp ảnh chụp nhanh về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể, nhưng nó không nắm bắt được mọi giao dịch hoặc sự kiện tài chính có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. Bằng cách làm quen với các tài khoản khác nhau không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán, bạn có thể hiểu sâu hơn về quy trình báo cáo tài chính và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn với tư cách là nhà đầu tư hoặc nhà phân tích.

>>>> Tiếp tục với:

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán? 11 ví dụ
Viindoo Technology Joint Stock Company, Nguyễn Vân Anh 17 tháng 4, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Hiểu về Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng: Cách tạo một bảng