Phân biệt giữa Bảng cân đối thử và Bảng cân đối kế toán

Sự khác biệt chính giữa bảng cân đối thử và bảng cân đối tài chính là bảng cân đối kế toán thử nghiệm thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Trong khi bảng cân đối tài chính tóm tắt tài sản và vốn chủ sở hữu một cách riêng biệt. Vậy 2 loại báo cáo này có những điểm khác biệt gì, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây với

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một thành phần quan trọng trong báo cáo tài chính của công ty, cùng với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nó có thể được chuẩn bị để sử dụng nội bộ hoặc cho các bên bên ngoài như nhà đầu tư và người cho vay. 

Bảng cân đối kế toán cung cấp bản tóm tắt về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể, thường là vào cuối tháng. Bảng cân đối kế toán được xây dựng bằng các chuẩn mực kế toán, chẳng hạn như Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) hoặc Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và đóng vai trò là công cụ quan trọng để phân tích tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty.

  Đọc thêm: ​ Bảng cân đối kế toán là gì? Bảng cân đối kế toán mẫu.

bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một thành phần quan trọng trong báo cáo tài chính của công ty

​Bản dùng thử là gì?

Bảng thử nghiệm là một báo cáo tài chính quan trọng của doanh nghiệp, phản ánh những thay đổi của nhiều tài khoản trong năm như vốn, nợ phải trả, thu nhập, kết quả hoạt động kinh doanh,...

bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán

Phiếu xét xử là gì?

Sự khác biệt giữa bảng cân đối kế toán và số dư dùng thử?


Bảng cân đối kế toán
Số dư dùng thử
Nghĩa
Chi tiết chi tiết đầu kỳ, số dư cuối kỳ của từng tài khoản Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính trình bày tài sản và nợ phải trả của một tổ chức
Ứng dụng
Đánh giá hoạt động của công ty trên mọi lĩnh vực hoạt động
Bảng cân đối kế toán được sử dụng để thể hiện tính chính xác của các vấn đề tài chính của một công ty
Xuất hiện trong báo cáo tài chính
Đúng
Đúng
Được dùng cho
Cơ quan thuế
Ngoài
Thời gian ghi
Hồ sơ hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm

Hàng năm
bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán

Sự khác biệt giữa bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán

Phần mềm kế toán có thể hỗ trợ việc quản lý tài sản của công ty trong bảng cân đối kế toán. Phần mềm yêu cầu người dùng nhập dữ liệu liên quan đến tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể, chẳng hạn như tài sản lưu động, tài sản cố định và tài sản vô hình.

Phần mềm sẽ tính toán các số liệu cần thiết như tỷ lệ hiện tại và tổng giá trị tài sản, đây là những chỉ số quan trọng về tình hình tài chính của công ty. Bằng cách sử dụng phần mềm kế toán, doanh nghiệp có thể theo dõi tài sản của mình một cách hiệu quả, lập bảng cân đối kế toán kịp thời và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên tình hình tài chính của mình. Điều này giúp họ điều chỉnh chiến lược của mình khi cần thiết.

Phần mềm kế toán Viindoo có hỗ trợ tạo bảng cân đối kế toán và bảng cân đối thử không?

bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán

Doanh nghiệp có thể giám sát tài sản của mình một cách hiệu quả, lập bảng cân đối kế toán kịp thời

Bằng cách sử dụng phần mềm kế toán để quản lý bảng cân đối kế toán và bảng cân đối thử, các công ty có thể theo dõi chính xác tài sản của mình và lập báo cáo tài chính nhanh chóng. Điều này giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt và điều chỉnh chiến lược dựa trên tình hình tài chính của họ. Để được hướng dẫn thêm về Phần mềm kế toán Viindoo, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Phân biệt giữa Bảng cân đối thử và Bảng cân đối kế toán
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 22 tháng 3, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY