Sửa Nội dung Tuyển dụng Đăng Trên Website

Sửa Nội dung Tuyển dụng Đăng Trên Website

bởi Viindoo

4.9

20,38 20,38
v 17.0 1
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_website_hr_recruitment_website_editor
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_website_hr_recruitment_website_editor
Đọc mô tả cho v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Calendar (calendar) Online Jobs (website_hr_recruitment) Recruitment (hr_recruitment) Employees (hr) Website (website)