Pos VNPay

Pos VNPay

bởi Viindoo

4.9

205,05 205,05
v 17.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_pos_vnpay
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_pos_vnpay
Đọc mô tả cho v 16.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail) Inventory (stock) Point of Sale (point_of_sale)