Quản lý Tài liệu Sản xuất

Quản lý Tài liệu Sản xuất

bởi Viindoo

4.9

275,90 275,90
v 17.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_document_mrp
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_document_mrp
Đọc mô tả cho v 15.0 v 16.0 v 14.0
Yêu cầu các App Manufacturing (mrp) Discuss (mail) Inventory (stock)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Quản lý Tài liệu Truy vết hỗ trợ đa ngôn ngữ Thời hạn Token