Sản Xuất - Kiểm Soát Truy Cập Đa Kho

Sản Xuất - Kiểm Soát Truy Cập Đa Kho

bởi Viindoo

4.9

246,65 246,65
v 16.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_mrp_multi_warehouse_access_control
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_mrp_multi_warehouse_access_control
Đọc mô tả cho
Yêu cầu các App Manufacturing (mrp) Invoicing (account) Discuss (mail) Inventory (stock) Sales (sale_management)
Bao gồm Các phụ thuộc Kiểm Soát Nhiều Quyền Truy Cập Kho Kho của địa điểm kho Liên kết Dịch chuyển kho và Bút toán kế toán