Mã Nhân Viên Trong Tên Nhân Viên

Mã Nhân Viên Trong Tên Nhân Viên

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

10,68 10,68
v 16.0 1
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_hr_barcode_in_emp_name
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_hr_barcode_in_emp_name
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 15.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0
Yêu cầu các App Attendances (hr_attendance) Discuss (mail) Employees (hr)