Quản lý Ngân sách - Chấm công Nhân sự Bản vá 2

Quản lý Ngân sách - Chấm công Nhân sự Bản vá 2

bởi Viindoo

4.9

128,08 128,08
v 16.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_account_budget_hr_timesheet_patch2
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_account_budget_hr_timesheet_patch2
Yêu cầu các App Project (project) Invoicing (account) Discuss (mail) Employees (hr)
Bao gồm Các phụ thuộc Quản lý Ngân sách Quản lý Ngân sách - Vá lỗi 1 Quản lý Ngân sách - Chấm công Nhân sự Quản lý Ngân sách - Chấm công Nhân sự Bản vá 1