Danh sách các Chuẩn mực kế toán quốc tế mới nhất hiện nay

Hệ thống Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS được sinh ra với mục tiêu tạo ra ngôn ngữ kế toán toàn cầu. IFRS bao gồm hệ thống các chuẩn mực, đưa ra các hướng dẫn, diễn giải chung nhất về cách thức lập Báo cáo tài chính, phương thức đo lường, phân loại và trình bày thông tin tài chính trong một doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống Chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm những gì và danh sách các Chuẩn mực kế toán quốc tế mới nhất hiện nay.

​Hệ thống Chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm những gì?

Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) là một bộ chuẩn mực kế toán do Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) ban hành và phát triển từ năm 1973 đến năm 2001. Vào ngày 01/04/2021, Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) ra đời thay thế cho IASC cũ. IASB thông qua các Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) cũ do IASC ban hành và các Hướng dẫn từ Ủy ban diễn giải Chuẩn mực kế toán quốc tế (SIC). IASB từ đó tiếp tục phát triển các Chuẩn mực mới và đặt tên là Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Vì vậy, hiểu trên nghĩa rộng, hệ thống Chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm:

  1. Khuôn khổ lập Báo cáo tài chính (Conceptual Framework).
  2. Các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS).
  3. Các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).
  4. Các hướng dẫn bổ sung cho các Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS (SIC Interpretation)​
  5. Các Hướng dẫn bổ sung cho các Chuẩn mực Báo cáo kế toán quốc tế IFRS (IFRIC Interpretation)

Danh sách các Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế IFRS


List of International Financial Reporting Standards (IFRS)

Danh sách Chuẩn mực IFRS

Danh sách các Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS


List of International Accounting Standards (IAS)

Danh sách chuẩn mực IAS

Danh sách các hướng dẫn bổ sung IFRIC và SIC

List of IFRIC & SIC

Danh sách các hướng dẫn bổ sung IFRIC và SIC

Kết luận

Danh sách các Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS là một bộ chuẩn mực kế toán toàn diện được công nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn cầu. Với 16 chuẩn mực IFRS24 chuẩn mực IAS còn hiệu lực, hệ thống này cung cấp một cơ sở nhất quán và minh bạch để chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính. Hệ thống IFRS không chỉ bao gồm các chuẩn mực cụ thể mà còn có Khuôn khổ Lập báo cáo tài chính (Conceptual Framwork) và các hướng dẫn bổ sung dưới dạng các Hướng dẫn diễn giải IFRICIASC. Hi vọng bài viết trên giúp bạn có cái nhìn cụ thể hơn về IFRS.

Câu hỏi thường gặp

Đúng vậy. IFRS 16 ra đời thay thế cho IAS 17 là một trong những thay đổi quan trọng và nổi bật nhất trong những năm gần đây. IFRS 16 hướng dẫn về kế toán thuê tài sản.

IFRS 4 được ban hành vào tháng 3 năm 2004 và áp dụng cho các kỳ kế toán hàng năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2005. IFRS 4 sẽ được thay thế bằng IFRS 17 kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Danh sách các Chuẩn mực kế toán quốc tế mới nhất hiện nay
Viindoo Technology Joint Stock Company, Phạm Thị Như Ý 6 tháng 5, 2024

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY