ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG VIINDOO

Các Điều khoản Bán hàng chung dưới đây quản lý việc bán các sản phẩm, dịch vụ của Viindoo cho khách hàng. Các điều khoản bổ sung có thể áp dụng cho các dịch vụ do Viindoo cung cấp (ví dụ: Thỏa thuận cung cấp phần mềm Viindoo). Các điều khoản bổ sung này sẽ được ưu tiên áp dụng nếu không nhất quán với Điều khoản chung.

Vui lòng đọc kỹ trước khi đặt hàng với Viindoo. Xác nhận đơn hàng với Viindoo đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý tuân thủ tất cả những điều khoản này.

           Quay lại đầu trang 

Điều 1: Hợp đồng

  1. Căn cứ vào nhu cầu của hai bên, Viindoo sẽ làm hợp đồng bằng văn bản cho các Sản phẩm, Dịch vụ mà Viindoo cung cấp. Riêng đối với Dịch vụ Viindoo SaaS, bản giao kết hợp đồng sẽ được hình thành khi khách hàng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website của Viindoo hoặc chấp thuận bản báo giá mà Viindoo gửi đến.

  2. Hai bên đồng ý rằng các chữ ký điện tử có thể được sử dụng và sẽ có hiệu lực, hiệu quả và khả năng thực thi pháp lý.

           Quay lại đầu trang 

Điều 2: Hoá đơn và thanh toán

  1. Hóa đơn phải được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc, trừ khi trên hóa đơn hoặc đơn hàng có chỉ định một khung thời gian thanh toán khác. 

  2. Trong trường hợp khách hàng không thanh toán đúng hạn, Viindoo có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ. Nếu quá hạn thanh toán 45 ngày, hệ thống của Viindoo sẽ tự động hủy toàn bộ dịch vụ và dữ liệu liên quan của khách hàng.
  3. Chi tiết xem tại Điều khoản thanh toán

           Quay lại đầu trang 

Điều 3: Bảo hành

  1. Nội dung bảo hành:

   1. Phần mềm Viindoo sẽ được bảo hành miễn phí trong 90 (chín mươi) ngày. Riêng đối với dịch vụ Viindoo SaaS, khách hàng sẽ được hỗ trợ tính năng trong 3 năm theo vòng đời sản phẩm. Một phiên bản của Viindoo có vòng đời 3 năm kể từ ngày phát hành.

  2. Phương thức bảo hành  

   1. Khi có thông báo của khách hàng về sự cố phần mềm, Viindoo sẽ căn cứ vào những ứng dụng khách hàng đã mua và tính chất, tầm quan trọng của thông báo để thực hiện khắc phục, giải quyết sự cố hoặc lỗi của chương trình bằng một trong các biện pháp sau:

    • Bước 1: Hướng dẫn khách hàng tạo yêu cầu hỗ trợ từ trang: https://viindoo.com/ticket hoặc gửi email đến hòm thư: 

    • Bước 2: Hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục sự cố hoặc lỗi qua Email, Skype, một số phần mềm hỗ trợ trực tuyến, điện thoại. 

   2. Thông thường, các yêu cầu bảo hành của khách hàng được xử lý không quá 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ khi nhận được thông báo.

           Quay lại đầu trang 

Điều 4: Quyền và Nghĩa vụ của Viindoo

  1. Viindoo cam kết cung cấp dịch vụ đúng thời hạn theo lộ trình đã thỏa thuận. Tuy nhiên, Viindoo không có nghĩa vụ phải đạt kết quả nhất định nào cho khách hàng.

  2. Viindoo có quyền sửa đổi các điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Khách hàng có thể theo dõi trên trang Chính sách bán hàng của Viindoo và sẽ phải tuân theo các điều khoản có hiệu lực tại thời điểm chấp thuận/xác nhận đơn hàng.

           Quay lại đầu trang 

Điều 5: Hiệu lực của Bản thỏa thuận

Điều khoản Bán hàng Viindoo này được đánh số phiên bản 1.0.0, ban hành ngày 10/05/2021 tại Trụ sở của Viindoo và có hiệu lực cùng ngày.Website được sở hữu và vận hành bởi Viindoo./.

Cập nhật ngày: 10/05/2021