Website Helpdesk Integration

Phiên bản Odoo
Download Chính sách hoàn tiền

What it does

This module extend Helpdesk (viin_helpdesk) module, generate a new form on website. User can create and send a new ticket from website

Key Features

  1. New "Create ticket form" on webiste interface.
  2. User can create/send/discuss ticket without sign in.

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition
Đây là phiên bản xem trước được xem gần đây nhất bởi người dùng.
Một khi người dùng đã thấy ít nhất một sản phẩm thì snippet này sẽ thấy được.

Sản phẩm đã xem gần đây