Sales CRM Follower Access Rights

Phiên bản Odoo
Download Chính sách hoàn tiền

What it does

This module grants the followers of the following documents read and message post access right as long as the followers are members of the group "Sales / User: Own Documents Only". * Leads / Opportunities * Sales Quotations * Sales Orders

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition
Đây là phiên bản xem trước được xem gần đây nhất bởi người dùng.
Một khi người dùng đã thấy ít nhất một sản phẩm thì snippet này sẽ thấy được.

Sản phẩm đã xem gần đây