Time-Off Project Timesheet

Phiên bản Odoo
Download Chính sách hoàn tiền

What it does

This module allows employees and time-off managers to specify project and task for a time off that will help register timesheet cost on the selected task and project.

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition
Đây là phiên bản xem trước được xem gần đây nhất bởi người dùng.
Một khi người dùng đã thấy ít nhất một sản phẩm thì snippet này sẽ thấy được.

Sản phẩm đã xem gần đây