Vietnam - Payment Receipt/Voucher and General Voucher

Phiên bản Odoo
Download Chính sách hoàn tiền

What it does

Print Payment Receipts and General Voucher in PDF according to the following templates released under the Circular No. 200/2014/TT-BTC dated 22 December 2014 of the Ministry of Finance.

  • Template 01-TT: for receiving payments
  • Template 02-TT: for sending payments
  • General Voucher

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition
Đây là phiên bản xem trước được xem gần đây nhất bởi người dùng.
Một khi người dùng đã thấy ít nhất một sản phẩm thì snippet này sẽ thấy được.

Sản phẩm đã xem gần đây