Exclude Time off Timesheet records on Payslip

Phiên bản Odoo
Download Chính sách hoàn tiền

What it does

When linking payslip with timesheet records, exclude timesheet records that represent time off

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition
Đây là phiên bản xem trước được xem gần đây nhất bởi người dùng.
Một khi người dùng đã thấy ít nhất một sản phẩm thì snippet này sẽ thấy được.

Sản phẩm đã xem gần đây